Trần Thiện Nhân

  • Học vị: Kỹ sư Cầu Đường
  • Chức vụ : Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu – Phát triển và Thí nghiệm.
  •  ĐT : (+84) 917.494.086 – Email: nhantt@bmt-group.vn;


Học vị: Tốt nghiệp Kỹ sư cầu đường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khóa 2009-2014.
Nghiên cứu khoa học:
[5/2014] ThS Trần Thiện Lưu, Trần Thiện Nhân, Trần Trọng Vinh : Đánh giá thực nghiệm một số chỉ tiêu cơ học đối với vật liệu bán mềm trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải số 11-05/2014.
[7-11/2014] TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, KS. Phan Văn Dương, KS. Trần Thiện Nhân: Nghiên cứu & ứng dụng cấp phối SMA chống hằn lún.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh.