Giá trị cốt lõi

- COST – Giá thành thấp nhất.
- CONTROL – Dịch vụ được kiểm soát ở mức độ cao nhất.
- CONVENIENCE – Dịch vụ tiện lợi nhất.